Conditions of Carriage

Carriage is subject to the following conditions:

 1. The ‘Carrier’ means Blue Sky Aviation Co Ltd, its parent companies, subsidiaries, representatives, servants and agents. The ‘Passenger’ means the passenger to whom this document is issued or who is carried by virtue of the issue thereof. ‘Convention’ means the Montreal Convention 1999, or the Warsaw Convention 1929 and its amendments, whichever may be applicable.
 2. The Carrier is not a ‘Common Carrier’ and does not accept the obligations and liabilities of a common carrier and reserves the right to refuse carriage to any person or persons.
 3. In the event of bodily injury or death of the Passenger, the liability of the Carrier to the Passenger is limited to the national currency equivalent of SDR 120,000 and in respect of loss of or damage to baggage and personal effects, to a maximum of SDR 1,200 provided that for ‘international carriage’ as defined by the Convention, the liability of the Carrier to the Passenger is governed by the Convention. Except as established by law, the Convention or by these conditions of carriage, the Carrier has no further liability to the Passenger or any other party.
 4. Subject to the Carrier’s absolute discretion, the maximum allowance for checked baggage is 15kg. The Carrier reserves the right to reject baggage for carriage that exceeds specified dimensions or is otherwise unsuitable for carriage. If space is available, extra baggage may be carried at the current applicable excess baggage rate. In cases of damaged baggage, complaint must be made to the Carrier immediately after discovery of damage and at the latest within 7 days of receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from the date the baggage was delivered.
 5. This ticket is good for travel only on the flight or flights listed.
 6. Any times of arrival and departure referred to are approximate only and form no part of the contract. The Carrier shall not be liable for any reasonable flight delay.
 7. The Passenger will comply with all reasonable requests of the Carrier or its servants relating to safety and personal conduct.
 8. No Passenger shall enter or remain in any part of the Carrier’s aircraft or any part of the Carrier’s premises while intoxicated and no Passenger will smoke in any place when prohibited from doing so.
 9. Certain items are prohibited from being carried or consigned for carriage on flights. The Passenger must declare any dangerous goods prior to boarding the aircraft for assessment as to whether or not the goods may be carried. The Carrier reserves the right to inspect bags or cargo for dangerous or prohibited goods, as well as to confiscate, destroy, dispose of, abandon, or retain as evidence, any prohibited items. Failure to comply with a request to inspect bags may result in the Carrier refusing to carry the bags, or to refuse to carry the Passenger. In such an event there will be no refund of the fare.
 10. These conditions shall be governed and construed according to the law of England. No proceedings in respect of any matter or thing shall be constituted or carried on against the Carrier, except in a Court of England.
 11. Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft or from the date on which the aircraft ought to have arrived.
 12. No servant, agent or representative of the Carrier has the authority to alter, modify or waive any provision of these conditions of carriage.
 13. To the extent not in conflict with the foregoing, carriage of the Passenger by the Carrier is subject to i) applicable domestic laws ii) the terms and conditions of any charter agreement relative to carriage of the Passenger by the Carrier and iii) the terms set out on the face of this ticket.

 

Restricted articles:

Compressed gases, corrosives, wet batteries, flammable liquids and solids, oxidizing materials, poisons, radioactive materials, mercury, magnetic materials, binoculars, cameras

Conditions of Carriage (Mongolian)

Тээвэрлэгч нь дараах нөхцлүүдийг сахина:

 1. “Тээвэрлэгч” гэж Блу Скай Авиэйшн ХХК ба түүний төлөөлөгч, албан хаагчийг хэлнэ. “Зорчигч” гэж энэхүү баримт олгогдсон зорчигчийг хэлнэ. “Конвенц” гэж 1999 оны Монтреалын конвенцыг эсвэл 1929 оны Варшавын конвенц болон түүний нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хэлнэ.
 2. Тээвэрлэгч нь “Нийтийн агаарын тээвэрлэгч” биш бөгөөд нийтийн агаарын тээврийн хүлээдэг үүрэг хариуцлага хамаарахгүй ба аливаа зорчигчийг тээвэрлэхгүй гэх эрхтэй.
 3. Зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд хохирсон тохиолдолд Тээвэрлэгчийн хариуцлагын төлбөр нь SDR120,000 (шилжих нэгж) буюу үүнтэй тэнцэх үндэсний мөнгөн тэмдэгт байна, ачаа алга болсон эсхүл гэмтсэн тохиолдолд Тээвэрлэгчийн хариуцлагын төлбөр нь SDR 1,200 буюу түүнтэй тэнцэх үндэсний мөнгөн тэмдэгт байна, “олон улсын тээвэр” бол Конвенцын дагуу зохицуулагдана. Хуулиар, Конвенцаар эсвэл энэхүү нөхцөлүүдэд өөрөөр заагаагүй бол Тээвэрлэгч аливаа хариуцлага хүлээхгүй.
 4. Тээвэрлэгчийн шаардлагын дагуу зорчигчийн тээшний хэмжээ 15 кг-аас хэтрэхгүй байна. Тээвэрлэгч нь овор хэмжээ хэтэрсэн, тээвэрлэх боломжгүй аливаа ачаа, тээшийг тээвэрлэхгүй байх эрхтэй. Боломжтой тохиолдолд зорчигчийн илүү ачааг нэмэлт төлбөртэйгээр тээвэрлэж болно. Тээш гэмтсэн тохиолдолд Тээвэрлэгчид нэн даруй буюу эсвэл тээшийг хүлээж авснаас хойш 7 -21 хоногийн дотор гомдол гаргана.
 5. Энэхүү тийз нь зөвхөн нислэгийн аялалд зориулагдсан болно.
 6. Хөөрөх, буух цагууд нь зөвхөн тооцоот цаг бөгөөд гэрээний хэсэг болохгүй. Тээвэрлэгч нислэгийн сааталд хариуцлага хүлээхгүй.
 7. Нислэгийн аюулгүй байдал, биеэ зохистой авч явахтай холбоотой Тээвэрлэгчийн аливаа шаардлагыг Зорчигч бүр биелүүлнэ.
 8. Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн зорчигчийг Тээвэрлэгчийн агаарын хөлөг болон эзэмшил газарт нэвтрүүлэхгүй мөн зөвшөөрөлгүй газар тамхи татахыг хориглоно.
 9. Зарим эд зүйлсийг нислэгт авч явахыг зөвшөөрдөггүй. Зорчигч аялал эхлэхээс өмнө бүртгүүлж, аюултай ачаа байгаа эсэх талаар мэдэгдэх үүрэгтэй. Тээвэрлэгч аюултай болон хориглосон ачаа барааг шалгах, үзлэг хийх, түтгэлзүүлэх, авч үлдэх эсхүл устгах эрхтэй. Ачаа барааг шалгах, үзлэг хийхээс татгалзсан тохиолдолд Тээвэрлэгч тухайн ачаа бараа болон Зорчигчийг тээвэрлэхээс татгалзаж болно. Дээрх тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгохгүй.
 10. Эдгээр нөхцлүүд нь Англи улсын хуулийг мөрдлөг болгоно. Тээвэрлэгчтэй холбоотой аливаа асуудал Англи улсын шүүхээр шийдвэрлэгдэнэ.
 11. Эвдрэл гэмтэлтэй холбоотой шүүхийн хэрэг агаарын хөлөг ирснээс хойш эсхүл агаарын хөлөг ирэх өдрөөс эхлэн хоёр жилийн дотор шийдвэрлэгдэнэ.
 12. Тээвэрлэгчийн төлөөлөгч болон албан хаагч энэхүү нөхцлийг өөрчлөх, хүчингүй болгох эрхгүй.
 13. Тээвэрлэгчийн гүйцэтгэж буй Зорчигч тээвэрлэлт нь а) Дотоодын хүчин төгөлдөр хуулиуд, б) Тээвэрлэгчийн гүйцэтгэж буй Зорчигч тээвэрлэлт болон захиалгат нислэгийн гэрээ болон нөхцлүүд, в) энэхүү тийзэн дээр бичигдсэн нөхцөлд тус тус захирагдана.

Тээвэрлэлтэнд хориглох зүйлс:

Шахсан хий (бутан, хүчилтөрөгч, пропан г.м), идэмхий бодисууд (хүчлүүд, шүлтүүд), аккумляторын цэнэгүүд, тэсрэмтгий бодисууд (сум г.м), шатамхай материалууд (тамхины асаагуурын цэнэг, шингэрүүлсэн хий г.м), хүчлүүд, төрөл бүрийн хор, радио идэвхит материалууд, мөнгөн ус, соронзон материалууд, дуран кино болон зургийн аппарат, ангийн буу